MFA Thesis Exhibition: Pyrosynthesis
2016 Utah State University

1 Pyrosynthesis

1 Pyrosynthesis

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21 Granite Bottle Set

21 Granite Bottle Set

22 Granite Cups

22 Granite Cups

23 Granite Base

23 Granite Base

24 Chun

24 Chun

25 TraverTeapot1

25 TraverTeapot1

26 TraverTeapot2

26 TraverTeapot2

27 BlueBasaltCups

27 BlueBasaltCups

28 BlueGreenBasaltCups

28 BlueGreenBasaltCups

29 Lava 4 Cup Base

29 Lava 4 Cup Base

30 Lava 4 Cups Base 2

30 Lava 4 Cups Base 2

31 Basalt Green 5 Cups

31 Basalt Green 5 Cups

32 Lava Teapot

32 Lava Teapot